TransFair Union action in Slovenia

On Sep­tem­ber 1st, 2020, Trans­Fair part­ners arran­ged an infor­ma­tion action for truck dri­vers on inter­na­tio­nal trans­port journeys.

The Slo­ve­nian union nsds and the Aus­trian union vida met for a joint action on the high­way next to Pre­polje near the Aus­trian-Slo­ve­nian bor­der to pro­vide truck dri­vers with infor­ma­tion about mini­mum wage enti­t­le­ments when they work abroad. Many of the dri­vers com­ing from and via Slo­ve­nia are hea­ding for Wes­tern Euro­pean coun­tries to pro­vide trans­port ser­vices there. In this case, they are enti­t­led to the mini­mum wages of the host coun­tries. For example: when a truck dri­ver of Bos­nian ori­gin, employed by a Slo­ve­nian hau­lier that has a ser­vice con­tract with an Aus­trian con­trac­tor, loads and/or unloads in Aus­tria, he is enti­t­led to the Aus­trian mini­mum wage (sti­pu­la­ted in the collec­tive agree­ment for goods trans­port). The dif­fe­rence bet­ween Aus­trian and Slo­ve­nian mini­mum wage is tre­men­dous: while € 9,42 in Aus­tria, it is € 5,49 in Slovenia.

Trans­Fair part­ners pre­pa­red a leaf­let with infor­ma­tion on mini­mum wage, that daily expen­ses for food and accom­mo­da­tion can­not be coun­ted for mini­mum wage, on advices to docu­ment working time and on con­tact details for fur­ther coun­sel­ling.  All in all, around 40 truck dri­vers could be reached in the action that las­ted from 10 am to 2 pm. The recep­tion by dri­vers was over­whel­min­gly posi­tive; the majo­rity of them repor­ted eit­her infrin­ge­ments against working time, rest times or under­pay­ment. Hence, it was an important move by nsds and vida to show joint pre­sence against wage and social dum­ping in road transport.

Please click here for a short video on the action in German. 

Please click here for the leaf­let in EN, DE, BSK, SI.

POVZETEK IN CILJI PROJEKTA

Pošteno plačilo in spodobni delovni pogoji v cestnem prometu in njegovo izvrševanje so ena glavnih prednostnih nalog v evropskih razpravah o enakih pravicah delavcev na poti v Evropi. Težki delovni pogoji, zapleteni sektorski predpisi in - do zdaj - nerešeno vprašanje uporabe predpisov o napotitvi čezmejnega cestnega prometa v Evropi predstavljajo izziv inšpektoratom ki izvajajo kontrolo ustreznosti in socialnim partnerjem ki ščitijo pošteno konkurenco in delovne pogoje v cestnem prevozu. Projekt TransFair naslavlja sektorski pristop, ki se osredotoča na raziskave, na sodelovanje zainteresiranih strani, zlasti prometnih sindikatov in inšpektoratov za delo ter naslavlja izboljšane informacije za voznike v evropskem cestnem prometu. Poleg tega bo prispeval k tekočemu zakonodajnemu procesu izvajanja svežnja o mobilnosti ter razpravam o ustanovitvi Evropske agencije za delo in obsegu nalog le-te v prometnem sektorju. Načrtovani projekt vključuje tri ukrepe:

1) Kvantitativne in kvalitativne raziskave zaposlitvenih praks in struktur podjetij v evropskem cestnem prometu;
2) Skupne čezmejne dejavnosti, ki krepijo sodelovanje, pa tudi razvijajo uporabnikom prijazne informacije in podporo voznikom na mednarodnih potovanjih;
3) Izmenjavo informacij in dobrih praks sodelovanja med inšpektorati za delo in drugimi pristojnimi organi v sektorju cestnega prometa, vključno s sistematično in posodobljeno razpravo o ustrezni socialni in sektorski zakonodaji.

Partnerski konzorcij v projektu vključuje dva raziskovalna inštituta, eno neprofitno organizacijo in štiri sindikata iz Avstrije, Belgije, Poljske, Slovenije in Češke. Kot pridružene partnerske organizacije so vključeni en socialni partner na ravni EU, ustanove za zagovorništvo delavcev, sindikati iz Nemčije in Srbije in nacionalni inšpektorati za delo.

Shrnutí a cíle projektu

Spravedlivé odměňování a důstojné pracovní podmínky v přeshraniční silniční dopravě a jejich vymahatelnost jsou jedním z hlavních témat diskuzí o rovných podmínkách a právech pracovníků pohybujících se po Evropě. Náročné pracovní podmínky, komplexní sektorální regulace a - doposud - nevyřešená otázka uplatňování předpisů o vysílání na přeshraniční silniční dopravu v rámci Evropy staví v otázce kontroly dodržování předpisů před složitou výzvu nejen inspektoráty práce, ale i další společenské aktéry a to v zájmu zajištění nejen spravedlivé hospodářské soutěže, ale především spravedlivé pracovní podmínky v silniční nákladní přepravě. Projekt Transfair k tomuto tématu přistupuje napříč sektory, bude zaměřen na výzkum, spolupráci klíčových aktérů především dopravních odborů a inspektorátů práce. Navíc přispěje k probíhajícímu legislativnímu procesu implementace tzn. evropského "balíčku mobility", stejně jako k debatám o vytvoření evropského pracovního úřadu a rozsahu jeho působení v dopravním odvětví. Projekt bude realizovat tři základní skupiny aktivit:

  1. Kvantitativní a kvalitativní výzkum v oblastech způsobu zaměstnávání a struktuře firem v evropské silniční dopravě
  2. Společné mezinárodní akce odborových hnutí, jejichž cílem bude prohloubení vzájemné spolupráce a poskytování informací řidičům mezinárodní dopravy přístupnou a srozumitelnou formou
  3. Výměna informací a dobré praxe mezi inspektoráty práce a dalšími příslušnými orgány v silniční dopravě včetně systematické a aktuální diskuze relevantních sociálních a s dopravním odvětvím souvisejících specifikách přijímaných nařízení

Projektové konsorcium zahrnuje dva výzkumné ústavy, jednu neziskovou organizaci a čtyři odbory z Rakouska, Belgie, Polska, Slovinska a České republiky. Dalším partnerem je celoevropská organizace, asociace hájící práva zaměstnanců z Německa a jedna organizace ze Srbska. Národní inspektoráty práce jsou zapojeny jako přidružené organizace.

Projektbeschreibung

Das europäische Projekt TransFair befasst sich mit Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen von LenkerInnen im Europäischen Straßengüterverkehr. Komplexe sektorale Regelungen und die - bisher - ungelöste Frage der Anwendung der Entsendevorschriften auf den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr innerhalb Europas stellen die Arbeitsaufsichtsbehörden und Interessensvertretungen vor die Herausforderung, fairen Wettbewerb und faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen. TransFair kombiniert vier Maßnahmen:

  1. Forschung über Beschäftigungspraktiken und Unternehmensstrukturen im Europäischen Straßengüterverkehr
  2. gemeinsame Aktionen von Interessensvertretungen, insbesondere der Verkehrsgewerkschaften
  3. die Kooperation von Arbeitsaufsichtsbehörden einschließlich einer systematischen und aktuellen Diskussion über einschlägige soziale und sektorspezifische Vorschriften
  4. die Entwicklung benutzerfreundlicher Informationen für Lenker­Innen auf grenzüberschreitenden Touren

Dem Konsortium gehören zwei Forschungsinstitute (FORBA, KU Leuven), eine NGO (MKC) und vier Gewerkschaften (ÖGB vida, Solidarnosc, NSDS, BTB-ABVV) aus Österreich, Belgien, Polen, Slowenien und der Tschechischen Republik an. Als assoziierte Organisationen sind die ETF, Faire Mobilität (Deutschland) sowie Gewerkschaften aus Tschechien und Serbien, die Arbeiterkammer Wien sowie nationale Arbeitsaufsichtsbehörden aus Belgien und Slowenien beteiligt.