Third country nationals and temporary agencies in the Polish transport sector

Trans­Fair’s first coun­try spe­ci­fic report deals with employ­ment regu­la­tion, recruit­ment prac­ti­ces and working con­di­ti­ons of third coun­try natio­nals in Polish road freight transport.

Third coun­try natio­nals, mainly from Ukraine, have become key per­son­nel in the Polish road trans­port indus­try and are a con­sti­tu­tive ele­ment of Polish hau­liers’ com­pe­ti­tive advan­tage in the EU, mainly due to the low labour costs. Recruit­ment often takes place via tem­porary agen­cies, dri­vers more often than not are faced with too low wages and found in inse­cure and vul­nerable posi­ti­ons. As tem­porary workers hol­ding per­mits (“state­ments”) to work 6 mon­ths wit­hin a 12 mon­ths period, they are more prone to agree to lon­ger working hours without over­time pay­ments and not taking the rest time they are enti­t­led to.

To improve the living and working con­di­ti­ons of inter­na­tio­nal trans­port dri­vers, inclu­ding citi­zens from third coun­tries, Polish trade uni­ons have sub­mit­ted several recom­men­da­ti­ons, such as a signi­fi­cant deve­lo­p­ment of the social infra­st­ruc­ture along the trans­port rou­tes ; chan­ges in the dri­vers’ remu­ne­ra­tion struc­ture towards covering a lar­ger part with obli­ga­tory social con­tri­bu­ti­ons and income taxes; reco­gnis­ing all types of cross-bor­der hau­lage as being sub­ject to the regu­la­ti­ons on the pos­ting of workers.

The whole report in Eng­lish can be found here:

POVZETEK IN CILJI PROJEKTA

Pošteno plačilo in spodobni delovni pogoji v cestnem prometu in njegovo izvrševanje so ena glavnih prednostnih nalog v evropskih razpravah o enakih pravicah delavcev na poti v Evropi. Težki delovni pogoji, zapleteni sektorski predpisi in - do zdaj - nerešeno vprašanje uporabe predpisov o napotitvi čezmejnega cestnega prometa v Evropi predstavljajo izziv inšpektoratom ki izvajajo kontrolo ustreznosti in socialnim partnerjem ki ščitijo pošteno konkurenco in delovne pogoje v cestnem prevozu. Projekt TransFair naslavlja sektorski pristop, ki se osredotoča na raziskave, na sodelovanje zainteresiranih strani, zlasti prometnih sindikatov in inšpektoratov za delo ter naslavlja izboljšane informacije za voznike v evropskem cestnem prometu. Poleg tega bo prispeval k tekočemu zakonodajnemu procesu izvajanja svežnja o mobilnosti ter razpravam o ustanovitvi Evropske agencije za delo in obsegu nalog le-te v prometnem sektorju. Načrtovani projekt vključuje tri ukrepe:

1) Kvantitativne in kvalitativne raziskave zaposlitvenih praks in struktur podjetij v evropskem cestnem prometu;
2) Skupne čezmejne dejavnosti, ki krepijo sodelovanje, pa tudi razvijajo uporabnikom prijazne informacije in podporo voznikom na mednarodnih potovanjih;
3) Izmenjavo informacij in dobrih praks sodelovanja med inšpektorati za delo in drugimi pristojnimi organi v sektorju cestnega prometa, vključno s sistematično in posodobljeno razpravo o ustrezni socialni in sektorski zakonodaji.

Partnerski konzorcij v projektu vključuje dva raziskovalna inštituta, eno neprofitno organizacijo in štiri sindikata iz Avstrije, Belgije, Poljske, Slovenije in Češke. Kot pridružene partnerske organizacije so vključeni en socialni partner na ravni EU, ustanove za zagovorništvo delavcev, sindikati iz Nemčije in Srbije in nacionalni inšpektorati za delo.

Shrnutí a cíle projektu

Spravedlivé odměňování a důstojné pracovní podmínky v přeshraniční silniční dopravě a jejich vymahatelnost jsou jedním z hlavních témat diskuzí o rovných podmínkách a právech pracovníků pohybujících se po Evropě. Náročné pracovní podmínky, komplexní sektorální regulace a - doposud - nevyřešená otázka uplatňování předpisů o vysílání na přeshraniční silniční dopravu v rámci Evropy staví v otázce kontroly dodržování předpisů před složitou výzvu nejen inspektoráty práce, ale i další společenské aktéry a to v zájmu zajištění nejen spravedlivé hospodářské soutěže, ale především spravedlivé pracovní podmínky v silniční nákladní přepravě. Projekt Transfair k tomuto tématu přistupuje napříč sektory, bude zaměřen na výzkum, spolupráci klíčových aktérů především dopravních odborů a inspektorátů práce. Navíc přispěje k probíhajícímu legislativnímu procesu implementace tzn. evropského "balíčku mobility", stejně jako k debatám o vytvoření evropského pracovního úřadu a rozsahu jeho působení v dopravním odvětví. Projekt bude realizovat tři základní skupiny aktivit:

  1. Kvantitativní a kvalitativní výzkum v oblastech způsobu zaměstnávání a struktuře firem v evropské silniční dopravě
  2. Společné mezinárodní akce odborových hnutí, jejichž cílem bude prohloubení vzájemné spolupráce a poskytování informací řidičům mezinárodní dopravy přístupnou a srozumitelnou formou
  3. Výměna informací a dobré praxe mezi inspektoráty práce a dalšími příslušnými orgány v silniční dopravě včetně systematické a aktuální diskuze relevantních sociálních a s dopravním odvětvím souvisejících specifikách přijímaných nařízení

Projektové konsorcium zahrnuje dva výzkumné ústavy, jednu neziskovou organizaci a čtyři odbory z Rakouska, Belgie, Polska, Slovinska a České republiky. Dalším partnerem je celoevropská organizace, asociace hájící práva zaměstnanců z Německa a jedna organizace ze Srbska. Národní inspektoráty práce jsou zapojeny jako přidružené organizace.

Projektbeschreibung

Das europäische Projekt TransFair befasst sich mit Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen von LenkerInnen im Europäischen Straßengüterverkehr. Komplexe sektorale Regelungen und die - bisher - ungelöste Frage der Anwendung der Entsendevorschriften auf den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr innerhalb Europas stellen die Arbeitsaufsichtsbehörden und Interessensvertretungen vor die Herausforderung, fairen Wettbewerb und faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen. TransFair kombiniert vier Maßnahmen:

  1. Forschung über Beschäftigungspraktiken und Unternehmensstrukturen im Europäischen Straßengüterverkehr
  2. gemeinsame Aktionen von Interessensvertretungen, insbesondere der Verkehrsgewerkschaften
  3. die Kooperation von Arbeitsaufsichtsbehörden einschließlich einer systematischen und aktuellen Diskussion über einschlägige soziale und sektorspezifische Vorschriften
  4. die Entwicklung benutzerfreundlicher Informationen für Lenker­Innen auf grenzüberschreitenden Touren

Dem Konsortium gehören zwei Forschungsinstitute (FORBA, KU Leuven), eine NGO (MKC) und vier Gewerkschaften (ÖGB vida, Solidarnosc, NSDS, BTB-ABVV) aus Österreich, Belgien, Polen, Slowenien und der Tschechischen Republik an. Als assoziierte Organisationen sind die ETF, Faire Mobilität (Deutschland) sowie Gewerkschaften aus Tschechien und Serbien, die Arbeiterkammer Wien sowie nationale Arbeitsaufsichtsbehörden aus Belgien und Slowenien beteiligt.