The quantitative dimension of road freight transport in Europe — a summary

Lynn de Smedt and Fre­de­ric De Wis­pe­leare pro­vi­ded and exten­sive report about the quan­ti­ta­tive dimen­sion and eco­no­mic rela­ti­ons in the Euro­pean freight trans­port mar­ket. A con­cise sum­mary, inclu­ding illus­tra­tive graphs about eco­no­mic rela­ti­ons in the road freight sec­tor bet­ween Aus­tria and Slo­ve­nia, the Czech Repu­blic and Bel­gium as well as Ger­many and Poland can be found in the fol­lowing publication:

POVZETEK IN CILJI PROJEKTA

Pošteno plačilo in spodobni delovni pogoji v cestnem prometu in njegovo izvrševanje so ena glavnih prednostnih nalog v evropskih razpravah o enakih pravicah delavcev na poti v Evropi. Težki delovni pogoji, zapleteni sektorski predpisi in - do zdaj - nerešeno vprašanje uporabe predpisov o napotitvi čezmejnega cestnega prometa v Evropi predstavljajo izziv inšpektoratom ki izvajajo kontrolo ustreznosti in socialnim partnerjem ki ščitijo pošteno konkurenco in delovne pogoje v cestnem prevozu. Projekt TransFair naslavlja sektorski pristop, ki se osredotoča na raziskave, na sodelovanje zainteresiranih strani, zlasti prometnih sindikatov in inšpektoratov za delo ter naslavlja izboljšane informacije za voznike v evropskem cestnem prometu. Poleg tega bo prispeval k tekočemu zakonodajnemu procesu izvajanja svežnja o mobilnosti ter razpravam o ustanovitvi Evropske agencije za delo in obsegu nalog le-te v prometnem sektorju. Načrtovani projekt vključuje tri ukrepe:

1) Kvantitativne in kvalitativne raziskave zaposlitvenih praks in struktur podjetij v evropskem cestnem prometu;
2) Skupne čezmejne dejavnosti, ki krepijo sodelovanje, pa tudi razvijajo uporabnikom prijazne informacije in podporo voznikom na mednarodnih potovanjih;
3) Izmenjavo informacij in dobrih praks sodelovanja med inšpektorati za delo in drugimi pristojnimi organi v sektorju cestnega prometa, vključno s sistematično in posodobljeno razpravo o ustrezni socialni in sektorski zakonodaji.

Partnerski konzorcij v projektu vključuje dva raziskovalna inštituta, eno neprofitno organizacijo in štiri sindikata iz Avstrije, Belgije, Poljske, Slovenije in Češke. Kot pridružene partnerske organizacije so vključeni en socialni partner na ravni EU, ustanove za zagovorništvo delavcev, sindikati iz Nemčije in Srbije in nacionalni inšpektorati za delo.

Shrnutí a cíle projektu

Spravedlivé odměňování a důstojné pracovní podmínky v přeshraniční silniční dopravě a jejich vymahatelnost jsou jedním z hlavních témat diskuzí o rovných podmínkách a právech pracovníků pohybujících se po Evropě. Náročné pracovní podmínky, komplexní sektorální regulace a - doposud - nevyřešená otázka uplatňování předpisů o vysílání na přeshraniční silniční dopravu v rámci Evropy staví v otázce kontroly dodržování předpisů před složitou výzvu nejen inspektoráty práce, ale i další společenské aktéry a to v zájmu zajištění nejen spravedlivé hospodářské soutěže, ale především spravedlivé pracovní podmínky v silniční nákladní přepravě. Projekt Transfair k tomuto tématu přistupuje napříč sektory, bude zaměřen na výzkum, spolupráci klíčových aktérů především dopravních odborů a inspektorátů práce. Navíc přispěje k probíhajícímu legislativnímu procesu implementace tzn. evropského "balíčku mobility", stejně jako k debatám o vytvoření evropského pracovního úřadu a rozsahu jeho působení v dopravním odvětví. Projekt bude realizovat tři základní skupiny aktivit:

  1. Kvantitativní a kvalitativní výzkum v oblastech způsobu zaměstnávání a struktuře firem v evropské silniční dopravě
  2. Společné mezinárodní akce odborových hnutí, jejichž cílem bude prohloubení vzájemné spolupráce a poskytování informací řidičům mezinárodní dopravy přístupnou a srozumitelnou formou
  3. Výměna informací a dobré praxe mezi inspektoráty práce a dalšími příslušnými orgány v silniční dopravě včetně systematické a aktuální diskuze relevantních sociálních a s dopravním odvětvím souvisejících specifikách přijímaných nařízení

Projektové konsorcium zahrnuje dva výzkumné ústavy, jednu neziskovou organizaci a čtyři odbory z Rakouska, Belgie, Polska, Slovinska a České republiky. Dalším partnerem je celoevropská organizace, asociace hájící práva zaměstnanců z Německa a jedna organizace ze Srbska. Národní inspektoráty práce jsou zapojeny jako přidružené organizace.

Projektbeschreibung

Das europäische Projekt TransFair befasst sich mit Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen von LenkerInnen im Europäischen Straßengüterverkehr. Komplexe sektorale Regelungen und die - bisher - ungelöste Frage der Anwendung der Entsendevorschriften auf den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr innerhalb Europas stellen die Arbeitsaufsichtsbehörden und Interessensvertretungen vor die Herausforderung, fairen Wettbewerb und faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen. TransFair kombiniert vier Maßnahmen:

  1. Forschung über Beschäftigungspraktiken und Unternehmensstrukturen im Europäischen Straßengüterverkehr
  2. gemeinsame Aktionen von Interessensvertretungen, insbesondere der Verkehrsgewerkschaften
  3. die Kooperation von Arbeitsaufsichtsbehörden einschließlich einer systematischen und aktuellen Diskussion über einschlägige soziale und sektorspezifische Vorschriften
  4. die Entwicklung benutzerfreundlicher Informationen für Lenker­Innen auf grenzüberschreitenden Touren

Dem Konsortium gehören zwei Forschungsinstitute (FORBA, KU Leuven), eine NGO (MKC) und vier Gewerkschaften (ÖGB vida, Solidarnosc, NSDS, BTB-ABVV) aus Österreich, Belgien, Polen, Slowenien und der Tschechischen Republik an. Als assoziierte Organisationen sind die ETF, Faire Mobilität (Deutschland) sowie Gewerkschaften aus Tschechien und Serbien, die Arbeiterkammer Wien sowie nationale Arbeitsaufsichtsbehörden aus Belgien und Slowenien beteiligt.