TransFair final conference in Gdansk and online on March 31-April 1, 2022

The Trans­Fair final con­fe­rence “The Road to Trans­pa­rent and Fair Remu­ne­ra­tion and Working Con­di­ti­ons in the Trans­port
Sec­tor” will take place in Gdansk, hos­ted by our pro­ject part­ner Soli­dar­ność, and online.

The con­fe­rence assem­bles all pro­ject part­ners and par­ti­ci­pants, inclu­ding repre­sen­ta­ti­ves of the Euro­pean Com­mis­sion (DG Move), social part­ner insti­tu­ti­ons, labour and road inspec­to­ra­tes and rese­ar­chers to dis­cuss pro­ject out­co­mes and con­clu­si­ons for future poli­cies to safe­guard labour stan­dards in cross-bor­der Euro­pean road trans­port. The con­fe­rence assem­bles all pro­ject part­ners and par­ti­ci­pants, inclu­ding repre­sen­ta­ti­ves of social part­ner insti­tu­ti­ons, labour inspec­tors and rese­ar­chers to dis­cuss pro­ject out­co­me­sand con­clu­si­ons for future poli­cies to safe­guard labour stan­dards in cross-bor­der Euro­pean road transport.

Please find here the final con­fe­rence agenda.

You can access the con­fe­rence via Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/81342916614?pwd=QUFra1dZcDlWdENUb2JsaHg2U25MUT09

Mee­ting ID: 813 4291 6614
Pass­word: nszz123

Inter­pre­ta­tion into Eng­lish, Ger­man, Slo­ve­nian, Polish and Czech will be provided.

POVZETEK IN CILJI PROJEKTA

Pošteno plačilo in spodobni delovni pogoji v cestnem prometu in njegovo izvrševanje so ena glavnih prednostnih nalog v evropskih razpravah o enakih pravicah delavcev na poti v Evropi. Težki delovni pogoji, zapleteni sektorski predpisi in - do zdaj - nerešeno vprašanje uporabe predpisov o napotitvi čezmejnega cestnega prometa v Evropi predstavljajo izziv inšpektoratom ki izvajajo kontrolo ustreznosti in socialnim partnerjem ki ščitijo pošteno konkurenco in delovne pogoje v cestnem prevozu. Projekt TransFair naslavlja sektorski pristop, ki se osredotoča na raziskave, na sodelovanje zainteresiranih strani, zlasti prometnih sindikatov in inšpektoratov za delo ter naslavlja izboljšane informacije za voznike v evropskem cestnem prometu. Poleg tega bo prispeval k tekočemu zakonodajnemu procesu izvajanja svežnja o mobilnosti ter razpravam o ustanovitvi Evropske agencije za delo in obsegu nalog le-te v prometnem sektorju. Načrtovani projekt vključuje tri ukrepe:

1) Kvantitativne in kvalitativne raziskave zaposlitvenih praks in struktur podjetij v evropskem cestnem prometu;
2) Skupne čezmejne dejavnosti, ki krepijo sodelovanje, pa tudi razvijajo uporabnikom prijazne informacije in podporo voznikom na mednarodnih potovanjih;
3) Izmenjavo informacij in dobrih praks sodelovanja med inšpektorati za delo in drugimi pristojnimi organi v sektorju cestnega prometa, vključno s sistematično in posodobljeno razpravo o ustrezni socialni in sektorski zakonodaji.

Partnerski konzorcij v projektu vključuje dva raziskovalna inštituta, eno neprofitno organizacijo in štiri sindikata iz Avstrije, Belgije, Poljske, Slovenije in Češke. Kot pridružene partnerske organizacije so vključeni en socialni partner na ravni EU, ustanove za zagovorništvo delavcev, sindikati iz Nemčije in Srbije in nacionalni inšpektorati za delo.

Shrnutí a cíle projektu

Spravedlivé odměňování a důstojné pracovní podmínky v přeshraniční silniční dopravě a jejich vymahatelnost jsou jedním z hlavních témat diskuzí o rovných podmínkách a právech pracovníků pohybujících se po Evropě. Náročné pracovní podmínky, komplexní sektorální regulace a - doposud - nevyřešená otázka uplatňování předpisů o vysílání na přeshraniční silniční dopravu v rámci Evropy staví v otázce kontroly dodržování předpisů před složitou výzvu nejen inspektoráty práce, ale i další společenské aktéry a to v zájmu zajištění nejen spravedlivé hospodářské soutěže, ale především spravedlivé pracovní podmínky v silniční nákladní přepravě. Projekt Transfair k tomuto tématu přistupuje napříč sektory, bude zaměřen na výzkum, spolupráci klíčových aktérů především dopravních odborů a inspektorátů práce. Navíc přispěje k probíhajícímu legislativnímu procesu implementace tzn. evropského "balíčku mobility", stejně jako k debatám o vytvoření evropského pracovního úřadu a rozsahu jeho působení v dopravním odvětví. Projekt bude realizovat tři základní skupiny aktivit:

  1. Kvantitativní a kvalitativní výzkum v oblastech způsobu zaměstnávání a struktuře firem v evropské silniční dopravě
  2. Společné mezinárodní akce odborových hnutí, jejichž cílem bude prohloubení vzájemné spolupráce a poskytování informací řidičům mezinárodní dopravy přístupnou a srozumitelnou formou
  3. Výměna informací a dobré praxe mezi inspektoráty práce a dalšími příslušnými orgány v silniční dopravě včetně systematické a aktuální diskuze relevantních sociálních a s dopravním odvětvím souvisejících specifikách přijímaných nařízení

Projektové konsorcium zahrnuje dva výzkumné ústavy, jednu neziskovou organizaci a čtyři odbory z Rakouska, Belgie, Polska, Slovinska a České republiky. Dalším partnerem je celoevropská organizace, asociace hájící práva zaměstnanců z Německa a jedna organizace ze Srbska. Národní inspektoráty práce jsou zapojeny jako přidružené organizace.

Projektbeschreibung

Das europäische Projekt TransFair befasst sich mit Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen von LenkerInnen im Europäischen Straßengüterverkehr. Komplexe sektorale Regelungen und die - bisher - ungelöste Frage der Anwendung der Entsendevorschriften auf den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr innerhalb Europas stellen die Arbeitsaufsichtsbehörden und Interessensvertretungen vor die Herausforderung, fairen Wettbewerb und faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen. TransFair kombiniert vier Maßnahmen:

  1. Forschung über Beschäftigungspraktiken und Unternehmensstrukturen im Europäischen Straßengüterverkehr
  2. gemeinsame Aktionen von Interessensvertretungen, insbesondere der Verkehrsgewerkschaften
  3. die Kooperation von Arbeitsaufsichtsbehörden einschließlich einer systematischen und aktuellen Diskussion über einschlägige soziale und sektorspezifische Vorschriften
  4. die Entwicklung benutzerfreundlicher Informationen für Lenker­Innen auf grenzüberschreitenden Touren

Dem Konsortium gehören zwei Forschungsinstitute (FORBA, KU Leuven), eine NGO (MKC) und vier Gewerkschaften (ÖGB vida, Solidarnosc, NSDS, BTB-ABVV) aus Österreich, Belgien, Polen, Slowenien und der Tschechischen Republik an. Als assoziierte Organisationen sind die ETF, Faire Mobilität (Deutschland) sowie Gewerkschaften aus Tschechien und Serbien, die Arbeiterkammer Wien sowie nationale Arbeitsaufsichtsbehörden aus Belgien und Slowenien beteiligt.