Veranstaltung: Faire Arbeitsbedingungen im Transportgewerbe? Bestandsaufnahme und Einschätzungen zum EU-Mobilitätspaket

Frei­tag, 10. Juni 2022, 9:00 — 13:30 Uhr

Faire Lohn- und Arbeits­be­din­gun­gen auf Euro­päi­schen Auto­bah­nen – eine lange Reise!

Unsi­chere und nied­rige Ent­loh­nung, lange stres­sige Arbeits­tage sowie wochen- bis mona­te­lange Abwe­sen­hei­ten von zu Hause prä­gen das Berufs­bild der Beschäf­tig­ten im Stra­ßen­ver­kehrs­sek­tor. Der stei­gende Druck auf die Arbeits­be­din­gun­gen der Fahrer:innen – viele von ihnen kom­men aus Ost­eu­ropa oder Dritt­staa­ten – führt nicht nur zu gro­ßen sozia­len Her­aus­for­de­run­gen, son­dern beein­träch­tigt auch die Verkehrssicherheit.

Seit Juli 2020 wer­den suk­zes­sive die Bestim­mun­gen des EU-Mobi­li­täts­pa­kets umge­setzt, die unter ande­rem auf eine Ver­bes­se­rung der Arbeits­be­din­gun­gen sowie eine trans­pa­rente und faire Ent­loh­nung von Lenker:innen auf inter­na­tio­na­len Tou­ren abzie­len sollten.

Im Rah­men die­ser Ver­an­stal­tung machen Expert:innen aus Wis­sen­schaft, von natio­na­len und EU Behör­den sowie Inter­es­sens­ver­tre­tun­gen eine Bestands­auf­nahme der Arbeits‑, Lohn- und Sozi­al­be­stim­mun­gen im euro­päi­schen Güter­fern­ver­kehr nach der Ein­füh­rung des Mobi­li­täts­pa­kets und dis­ku­tie­ren For­de­run­gen zur drin­gend erfor­der­li­chen Ver­bes­se­rung der Arbeits­be­din­gun­gen sowie Durch­set­zung der gesetz­li­chen Vorgaben.


Frei­tag, 10. Juni 2022 | Beginn: 9:00 Uhr | Ende: 13:30 Uhr
AK Bil­dungs­zen­trum The­re­sian­um­gasse 16–18, 1040 Wien

Bitte mel­den Sie sich hier zur Teil­nahme an der Ver­an­stal­tung an.

Pro­gramm

09:00 Uhr
Begrü­ßung
Syl­via Leo­dol­ter, Arbei­ter­kam­mer Wien | Abtei­lung Umwelt und Verkehr

09:15 Uhr
Key­note I: Von King of the Road zu Just-in-time. Was prägt die Arbeits­be­din­gun­gen von LKW-Fahrer:innen?
Bet­tina Hai­din­ger, FORBA

09:35 Uhr
Key­note II: Kon­trol­len im grenz­über­schrei­ten­den Stra­ßen­gü­ter­ver­kehr – Erfah­run­gen der Euro­päi­schen Arbeits­be­hörde (ELA)
David Baker-Price, Euro­päi­sche Arbeitsbehörde

09:50 Uhr
Key­note III: Mobi­lity Package I: New rules – New tools
Peter Fasching, Euro­päi­sche Kom­mis­sion | DG Mobi­li­tät und Verkehr

10:05 Uhr: Fra­gen und Antworten

10:40 Uhr: Pause

11:00 Uhr
Key­note IV: Arbeits­recht­li­che Aspekte der Ent­sen­dung im inter­na­tio­na­len Stra­ßen­ver­kehr
Julia Heindl, Uni­ver­si­tät Wien

11:20 Uhr
Key­note V: Info­ak­tio­nen und Arbeits­rechts­be­ra­tung für Lenker:innen auf inter­na­tio­na­len Tou­ren – Erfah­run­gen aus Deutsch­land
Michael Wahl, Faire Mobilität

11:35 Uhr: Fra­gen und Antworten

12:00 Uhr: Pause

12:15 Uhr
Run­der Tisch: Arbeits­be­din­gun­gen in der Trans­port­bran­che nach dem EU-Mobi­li­täts­pa­ket – Ein­schät­zun­gen aus der Praxis

Karl Delfs, Gewerk­schaft vida
Armin Manut­scheri, WKO | Fach­ver­band Güter­be­för­de­rungs­ge­werbe
Wil­fried Leh­ner, Amt für Betrugs­be­kämp­fung | Finanz­po­li­zei
Georg Dol­lin­ger, ÖGK | Kom­pe­tenz­zen­trum Lohn- und Sozi­al­dum­ping
Tho­mas Kal­lab, Arbei­ter­kam­mer Wien | Abtei­lung Rechts­schutz
Wolf­gang Vogl, Arbeits­in­spek­to­rat Ober­ös­ter­reich West
Chris­tian Göl­les, LPD Wien | Landesverkehrsabteilung

13:30 Uhr: Ende der Veranstaltung

Mode­ra­tion: Syl­via Leo­dol­ter, Ste­fa­nie Pressinger

Bitte mel­den Sie sich hier an.

Die Veranstalter:innen

AK Wien
FORBA

POVZETEK IN CILJI PROJEKTA

Pošteno plačilo in spodobni delovni pogoji v cestnem prometu in njegovo izvrševanje so ena glavnih prednostnih nalog v evropskih razpravah o enakih pravicah delavcev na poti v Evropi. Težki delovni pogoji, zapleteni sektorski predpisi in - do zdaj - nerešeno vprašanje uporabe predpisov o napotitvi čezmejnega cestnega prometa v Evropi predstavljajo izziv inšpektoratom ki izvajajo kontrolo ustreznosti in socialnim partnerjem ki ščitijo pošteno konkurenco in delovne pogoje v cestnem prevozu. Projekt TransFair naslavlja sektorski pristop, ki se osredotoča na raziskave, na sodelovanje zainteresiranih strani, zlasti prometnih sindikatov in inšpektoratov za delo ter naslavlja izboljšane informacije za voznike v evropskem cestnem prometu. Poleg tega bo prispeval k tekočemu zakonodajnemu procesu izvajanja svežnja o mobilnosti ter razpravam o ustanovitvi Evropske agencije za delo in obsegu nalog le-te v prometnem sektorju. Načrtovani projekt vključuje tri ukrepe:

1) Kvantitativne in kvalitativne raziskave zaposlitvenih praks in struktur podjetij v evropskem cestnem prometu;
2) Skupne čezmejne dejavnosti, ki krepijo sodelovanje, pa tudi razvijajo uporabnikom prijazne informacije in podporo voznikom na mednarodnih potovanjih;
3) Izmenjavo informacij in dobrih praks sodelovanja med inšpektorati za delo in drugimi pristojnimi organi v sektorju cestnega prometa, vključno s sistematično in posodobljeno razpravo o ustrezni socialni in sektorski zakonodaji.

Partnerski konzorcij v projektu vključuje dva raziskovalna inštituta, eno neprofitno organizacijo in štiri sindikata iz Avstrije, Belgije, Poljske, Slovenije in Češke. Kot pridružene partnerske organizacije so vključeni en socialni partner na ravni EU, ustanove za zagovorništvo delavcev, sindikati iz Nemčije in Srbije in nacionalni inšpektorati za delo.

Shrnutí a cíle projektu

Spravedlivé odměňování a důstojné pracovní podmínky v přeshraniční silniční dopravě a jejich vymahatelnost jsou jedním z hlavních témat diskuzí o rovných podmínkách a právech pracovníků pohybujících se po Evropě. Náročné pracovní podmínky, komplexní sektorální regulace a - doposud - nevyřešená otázka uplatňování předpisů o vysílání na přeshraniční silniční dopravu v rámci Evropy staví v otázce kontroly dodržování předpisů před složitou výzvu nejen inspektoráty práce, ale i další společenské aktéry a to v zájmu zajištění nejen spravedlivé hospodářské soutěže, ale především spravedlivé pracovní podmínky v silniční nákladní přepravě. Projekt Transfair k tomuto tématu přistupuje napříč sektory, bude zaměřen na výzkum, spolupráci klíčových aktérů především dopravních odborů a inspektorátů práce. Navíc přispěje k probíhajícímu legislativnímu procesu implementace tzn. evropského "balíčku mobility", stejně jako k debatám o vytvoření evropského pracovního úřadu a rozsahu jeho působení v dopravním odvětví. Projekt bude realizovat tři základní skupiny aktivit:

  1. Kvantitativní a kvalitativní výzkum v oblastech způsobu zaměstnávání a struktuře firem v evropské silniční dopravě
  2. Společné mezinárodní akce odborových hnutí, jejichž cílem bude prohloubení vzájemné spolupráce a poskytování informací řidičům mezinárodní dopravy přístupnou a srozumitelnou formou
  3. Výměna informací a dobré praxe mezi inspektoráty práce a dalšími příslušnými orgány v silniční dopravě včetně systematické a aktuální diskuze relevantních sociálních a s dopravním odvětvím souvisejících specifikách přijímaných nařízení

Projektové konsorcium zahrnuje dva výzkumné ústavy, jednu neziskovou organizaci a čtyři odbory z Rakouska, Belgie, Polska, Slovinska a České republiky. Dalším partnerem je celoevropská organizace, asociace hájící práva zaměstnanců z Německa a jedna organizace ze Srbska. Národní inspektoráty práce jsou zapojeny jako přidružené organizace.

Projektbeschreibung

Das europäische Projekt TransFair befasst sich mit Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen von LenkerInnen im Europäischen Straßengüterverkehr. Komplexe sektorale Regelungen und die - bisher - ungelöste Frage der Anwendung der Entsendevorschriften auf den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr innerhalb Europas stellen die Arbeitsaufsichtsbehörden und Interessensvertretungen vor die Herausforderung, fairen Wettbewerb und faire Arbeitsbedingungen sicherzustellen. TransFair kombiniert vier Maßnahmen:

  1. Forschung über Beschäftigungspraktiken und Unternehmensstrukturen im Europäischen Straßengüterverkehr
  2. gemeinsame Aktionen von Interessensvertretungen, insbesondere der Verkehrsgewerkschaften
  3. die Kooperation von Arbeitsaufsichtsbehörden einschließlich einer systematischen und aktuellen Diskussion über einschlägige soziale und sektorspezifische Vorschriften
  4. die Entwicklung benutzerfreundlicher Informationen für Lenker­Innen auf grenzüberschreitenden Touren

Dem Konsortium gehören zwei Forschungsinstitute (FORBA, KU Leuven), eine NGO (MKC) und vier Gewerkschaften (ÖGB vida, Solidarnosc, NSDS, BTB-ABVV) aus Österreich, Belgien, Polen, Slowenien und der Tschechischen Republik an. Als assoziierte Organisationen sind die ETF, Faire Mobilität (Deutschland) sowie Gewerkschaften aus Tschechien und Serbien, die Arbeiterkammer Wien sowie nationale Arbeitsaufsichtsbehörden aus Belgien und Slowenien beteiligt.